Facebook live box
 Návštevníci online

Obchodné a reklamačné podmienky

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.kvetyacibulky.sk 
Etela Kovácsová - Evens
Hviezdna 253/45
930 11 Topoľníky
IČO 46731121

DIČ: 1027468739
Číslo živnostenského registra 210-29606, vydaný Okresným úradom v Dunajskej Strede.
Kontrolný orgán: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 91701 Trnava1. tt@soi.sk

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE
----------------------------------------:
Všetky fotografie na stránke sú ilustračné, zobrazujú dospelé rastliny pestované odborne a v optimálnych podmienkach.
 
Nakupovať na internetových stránkach www.kvetyacibulky.sk môžu fyzické aj právnické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka
1.1

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.kvetyacibulky.sk písomnou formou, e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop). 

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

1.2

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
1.3.

Po doručení objednávky bude objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 2 pracovných dní sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
1.4.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 2 pracovných dní od 1. kontaktovania predávajúceho a zadania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
1.5.
Neprevádzkujeme kamenný obchod,  ​objednaný tovar posielame s poštou alebo s kurierom, OSOBNÝ ODBER nie je možný.

1.6.

VÝPREDAJOVÝ tovar rezervujeme maximálne 5 dní. V prípade že ste zvolili platbu vopred a platba do 5 dní nenabehne objednávka bude zrušená.

II. Dodacia doba
2.1
Dôležité: DODACIA DOBA na začiatku hlavnej sezóny tj v apríli a v septembri môže predlžit na 3-4 týždne.

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy rastlín a iného tovaru rôzne. Termín dodávky tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Objednávky budeme vybavovat v poradí ako došli. Väčšinu objednávok na jarnú výsadbu posielame v období od polovice marca do konca mája, na jesennú výsadbu od konca augusta do konca októbra. Zásielky posielame na Vami udanú adresu. Všetky sú balené jednotlivo v sáčkach, v črepníkoch alebo v koreňovom bale na ktorých je vždy uvedený názov odrody

2.2

Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 7 až 15 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.

2.3

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom môže byť dodacia lehota dlhšia.
2.4
Predsezónne objednávky prijaté od decembra do marca vybavujeme od 20-25 marca, letné objednávky prijaté od polovici júna do augusta vybavujeme od 1. septembra. O odoslaní zásielky bude kupujúci vopred informovaný emailom.
2.5
V prípade, že kupujúci doobjednáva tovar a žiada aby všetky jeho objednávky boli poslané ako jedna zásielka je potrebné uviesť túto skutočnosť do poznámky k objednávke. V opačnom prípade bude tovar odoslaný ako samostatná zásielka.

III. Platobné podmienky a prepravné
3.1
Kupujúci uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
3.2

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. 
3.3
Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri skompletizovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.
3.4
Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
3.5
Pri preberaní je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
3.6
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
3.7
Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.
3.8
Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy
4.1
Kupujúci môže stornovať objednávku 2 dni pred avizovaným vyexpedovaním zásielky odoslaním e-mailu na adresu info@kvetyacibulky.sk. Ak kupujúci stornuje objednávku počas prepravy alebo odmietne nezávadný tovar prevziať, bude mu fakturovaná cena balenia a 2x prepravné nakoľko predávajúci za neprevzatú zásielku platí poštovné pri odoslaní aj pri vrátení.
4.2
Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplívajúce z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonaľ tak závažné zmeny, ktoré znemožnili rielizáciu splnenia povinnosti predávajúceho alebo z dôvodu vyššej moci a ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovat nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke. predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovat kupujúceho a zároveň je povinný ponuknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnost pre kupujúceho odstúpiť od zmluvy. V prípade ak kupujúci odstúpi od zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú cenu alebo zálohu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
4.3
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaná zásielka sa neprijíma a vracia späť.
4.4
Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt alebo službu vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

V. Reklamačný poriadok
5.0 Predávajúci nezodpovedá za škody na tovare ak objednávatel prevezme na pošte zásielku o viac ako 24h po obdržaní sms správy o uložení zásielky na pošte. 

5.1 Pokiaľ sa dodané rastliny napriek riadnej starostlivosti neujali, tak nás informujte obratom. Za škody spôsobené mrazom, suchom, škodcom, alebo nesprávnou starostlivosťou, neručíme.

5.2
Reklamácie sú riešené v súlade s občianskym zákonníkom SR.

5.3
Poškodenie rastlín behom prepravy, chyby v spracovaní objednávok, alebo zistené nedostatky nám bezodkladne nahláste ihneď po obdržaní zásielky.
5.4
Zámenu druhu alebo farby tovaru, farby treba nahlásiť ihneď po zistení tejto skutočnosti. 

5.4 
Predávajúci nezodpovedá za škody na tovare a za oneskorené dodania spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru ak kupujúci uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase dodania predmetu kúpi nezdržiaval na adrese kam  požadoval jeho dodanie.

5.5

Podmienkou začatia reklamačného konania je vrátenie reklamovaného tovaru na adresu: Etela Kovácsová, Hviezdna 253/45, 93011 Topoľníky
Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim týmito spôsobmi:

-výmenou tovaru 

-vrátením kúpnej ceny tovaru 

-vyplatením primeranej zľavy z výrobku,

-odôvodneným zamietnutím.
 

Záručná lehota

Záručná lehota na neživý tovar je 2 roky
Záručná lehota na živý tovar sa nevzťahuje


Ochrana osobných údajov
 

I. Čo sú osobné údaje

Osobným údajom sú akékoľvek informácie týkajúce sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov môže byť identifikovaný priamo alebo nepriamo na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje patria najmä kontaktné údaje fyzických osôb, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z.z.. a č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR").

II. Čo je spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádkovateľ alebo spracovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovaním, ukladaním na nosiče informácií, sprístupnením, úpravou alebo zmenou, vyhľadávaním, používaním, prenosom, šírením, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

III. Komu udeľujete svoj súhlas

Prevádzkovateľ Etela Kovacsova - Evens Hviezdna 253/45, 93011 Topolníky, osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona, ktorá prevádzkuje elektronický obchod kvetyacibulky.sk a určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

Ak sa chcete na nás obrátiť v akejkoľvek súvislosti, napíšte, prosím, e-mail na adresu evens (zavináč) centrum.sk.

IV. Aké osobné údaje spracovávame

1. Osobné údaje zákazníkov www.kvetyacibulky.sk za účelom plnenia kúpnej zmluvy a náležitostí z nej plynúcich v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ. Tieto údaje spracovávame počas trvania kúpnej zmluvy a záväzkov daných zákonom

2. Osobné údaje poskytnuté osobami, ktoré prejavili záujem o odber e-mailov, newsletterov, Tipov pre pestovateľov, akčných ponúk, zliav za účelom ich zaslania v rozsahu:

- meno, priezvisko, e-mail, PSČ

- súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslanej správe

- tieto údaje spracovávame po dobu 10 rokov

3. Osobné údaje odoslané v komentári za účelom zobrazenia vašich komentárov a kontrol spamu v rozsahu

- e-mail, meno, priezvisko, telefón, PSČ

- tieto údaje spracovávame počas prevádzkovania stránok www.kvetyacibulky.sk

4. Osobné údaje odoslané vo formulároch za účelom získania špecializované služby, participáciu v súťaži, v rozsahu

- e-mail, meno, PSČ

- tieto údaje spracovávame po dobu 10 rokov

5. Automatizovane zbierané údaje - V prípade, že využívate naše webové stránky, môžeme zhromažďovať údaje o vašich návštevách našich webových stránkach a využívaní našich služieb. Tieto dáta zahŕňajú vašu IP adresu, správanie na webových stránkach www.kvetyacibulky.sk a ich využitie.

- Tieto informácie získavame automatizovane prostredníctvom „cookies“ alebo pomocou trackovacích technológií, pretože vám chceme poskytovať čo najlepšie služby a obsah.

- Tieto dáta spracovávame po dobu 1 roka

V. Vaše práva

Ak ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.

Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi, môžete požiadať o vysvetlenie alebo opravu chybného stavu, najmä požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov alebo prípadné úplné vymazanie týchto údajov.

VI. Zabezpečenie dát

S vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov sa používajú automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického vývoja.

VII. Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené

Sme oprávnení na vyžiadanie tieto údaje poskytnúť príslušným štátnym orgánom, podľa zákona a vy ste s tým uzrozumený (-a).

Osobné údaje (cookies) odovzdávame spoločnosti Google a Facebook v rámci analytických a trackovacích technológií. K údajom majú prístup naši spolupracovníci (napr. zákaznícky servis, online podpora, technická podpora).

Ak sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo iných spracovateľov, aby sme uľahčili a zdokonalili spracovanie, sľubujeme, že na spracovateľa bude klásť minimálne rovnaký nárok na bezpečnosť a kvalitu spracovania, ako v čase prijatia týchto zásad.

VIII. Čestné prehlásenie

Nepracujeme sa žiadnymi citlivými osobnými údajmi, tj. osobnými údajmi, ktoré vypovedajú o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, o náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, o zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov, genetické údaje subjektu údajov, či biometrické údaje.

Spĺňame informačnú povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Umožňujeme výkon vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Plníme všetky ďalšie povinnosti prevádzkovateľa informačného systému a spracovávateľa osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

IX. Záverečné ustanovenia

Pokračovaním užívania našich stránok vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s tým, že ste sa boli uzrozumený(-a) so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste boli správne informovaný(-á) o spracovaní vašich osobných údajov.

Sme oprávnení jednostranne meniť zásady ochrany osobných údajov podľa platných právnych predpisov a vy súhlasíte s týmto oprávnením.

Ak zmeníme Zásady ochrany osobných údajov, musíme Vás o tejto zmene informovať s predstihom formou e-mailovej správy, ktorá bude obsahovať odkaz na nové zásady, odkiaľ si ich môžete vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe.

Zásady ochrany osobných údajov sú vydávané v elektronickej podobe a sú prístupné na webových stránkach.

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018